Pogorârea Sfântului Duh (Cinzecimea sau Rusaliile)

Pogorârea Sfântului Duh (Cinzecimea sau Rusaliile)

Pr. Zisu Iulian

„Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie.”(troparul sărbătorii)

Pogorârea Duhului Sfânt este un act istoric cu urmări pentru umanitate.  Dacă oamenii s-au răzvrătit din cauza răutăţii şi a viclesugului la Turnul Babel, de Rusalii seminţiile pământului aud din nou Cuvântul din gura apostolilor şi-l înţeleg. Este semn din Cer că nu mai pot trăi fără Dumnezeu. Măntuitorul le-a spus să rămână în Ierusalim până se vor îmbrăca cu putere de sus: ,,Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! “(Ioan.14,16-17). Acum se întemeiază Biserica creştină şi mii de suflete se botează şi se numesc creştini. Iisus Hristos este Crez şi Mărturisire, iar momentul este ales cu martori veniţi din toată părţile, când toţi iudei se adunau la Ierusalim din diaspora în amintirea Legii primite de Moise pe Sinai. Treimea Sfântă nu ne putea lăsa singuri şi ne-a trimis un Mângâietor. Apostolii erau împreună cu Maica Domnului adunaţi de frică într-o casă cu foişor de la marginea Ierusalimului:,, Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei..”( Faptele Apostolilor II 2-3) Este Duhul Sfânt care de la începuturi se  purta pe deasupra apelor, iar acum le-a dat putere ca să propovăduiască pe Hristos pe înţelesul tuturor, pentru a zidi lumea spirituală: „Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului”. (Epistola Efeseni IV, 24 Şi iată cum iarăşi s-au împlinit Scripturile că le va trimite un Mângâitor şi acela îi va va învăţa toate. Acum dispare teama şi urmează plinătatea credinţei. Apostolul Petru argumentează că Iisus  este moştenitorul lui David, Mesia Cel aşteptat pe care Dumnezeu l-a trimis ca Fiu şi ei l-au omorât. Sub ochii lor se împlineşte profeţia veche a lui Ioil când:,,voi turna din Duhul Meu şi vor prooroci, şi vor fi minuni în cer şi pe pământ, cel sfânt nu va vedea stricăciune, Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui” Poporul înspăimântat a întrebat: ,,Bărbaţi fraţi, ce să facem? iar Petru a zis către ei: ,,Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.”( F.Ap. II 38). .Duhul Sfânt pătrunde în cugetele oamenilor şi multe sunt darurile revărsate prin Sf. Taine: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei credinţe. Suntem fii Bisericii şi ostaşi ai Lui Hristos botezaţi în numele Sf. Treimi şi am primit prin Taina Mirungerii:,,Pecetea darului Sfântului Duh”. Pentru că Duhul însuşi mărturiseşte că suntem fii ai lui Dumnezeu. Această zi numită în popor şi Duminica Mare, a înoit lumea şi cuprinde pe cei vii şi pe cei morţi: A fost numită „Rusalii” de la sărbătoarea trandafirilor din lumea romană „Rosalia”, consacrată cultului morţilor, fiind a Cinzecea zi de la Înviere. Nu întâmplător, sâmbăta dinaintea Rusaliilor este destinată pomenirii celor morţi, zi cunoscută şi sub denumirea de Moşii de vară. Moşii, adică moştenirea. Nu este doar o coborâre ci Pogorâre, semn al iubirii ca un pogorământ, fiindcă ne iartă. La slujba de dimineaţă a praznicului (utrenia) cântăm: „Prin Duhul Sfânt toată făptura se înnoieşte iarăşi doândind starea cea dintâ”. Vorbirea  este izvorul vieţii, iar roadele se văd în cele şapte Sf. Taine şi Sf. Liturghie: dragostea, pacea, bucuria, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea. Sfantul Grigorie Palama spune că Duhul Sfânt s-a revelat la Cincizecime în chip de limbi ca de foc, pentru a ne descoperi ,,că este de aceeaşi fiinţă cu Dumnezeu-Cuvântul, căci nimic nu este mai înrudit cu cuvântul decât limba”.. Deci cuvăntul mărturisit cu mintea produce vorbirea. Dovadă că cei de atunci au trăit şi simţit  momentul este că şi-au schimbat viaţa: au primit sf. Botez,sf.Împărtăşanie, au renunţat la averi şi stăruiau in rugăciune. Sfântul Duh purcede din Tatăl şi străluceste din Fiul şi aduce lumina lui Dumnezeu în noi: „ Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi. (Matei X, 20). Iar Apostolul Pavel scrie: ,,De asemenea şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite.’ (Romani VIII, 26). Această credinţă dreaptă este dumnezeiască şi face din pescari Apostoli iar din păgâni mucenici. ,,Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” – 1 Cor. 3, 16; cf. şi 6, 19). Evenimentul nu a rămas neobservat, Petru şi Ioan la poarta Templului vindecă un olog spunându-i că aur şi argint nu are dar în schimb îl vindecă ,,N-am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu”.( 1 Cor. 2, 12). Sfinţii Parinţi au considerat pe Sfântul Duh drept Persoana Care aduce in suflete energia divină, ca omul să aibă parte de îndumnezeire. Domnul ne aminteşte că orice păcat se va ierta oamenilor numai păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta niciodată. Biserica nu este lucru omenesc, ci lucrarea Sf. Treimi. Taina Bisericii se dăruieşte oamenilor prin ierarhia sfinţitoare şi lucrarea Sf. Duh ca toţi să se poată măntui şi să se bucure de Veşnicie. La invocarea arhiereului şi a preotului, Duhul Sfănt sfinţeşte şi înoieşte toată zidirea.:,, Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi şi vei înoi faţa pământului; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.” ( psalmul 103,30-31) Roadele Duhului Sfănt sunt: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, Blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege, Frunzele de tei sau de nuc binecuvântate de Rusalii şi împărţite credincioşilor, vor să însemne mulţimea darurilor. Viaţa liturgică şi rugăciunile începătoare încep cu rugăciunea Împărate ceresc, continuă cu Sfinte Dumnezeule şi Prea Sf.Treime, deoarece numai cu ajutorul harului ne putem uni cu Tatăl nostru cel din Ceruri. Fiul ne-a împăcat cu Tatăl, iar noi rostim:,,Şi Întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit”. Bucuraţi-vă!  Rusaliile sunt Taina Bisericii în care ne rugăm:,, Împărate ceresc, Mângâitorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino, şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre”.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *